UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Development and contemporary state of landscape understanding in the Western Carpathians and east-sudetic mountains in context of man impact and recent natural hazard
Project IdSGS05/PřF/2017-2018
Main solverRNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
AnotationMultidisciplinární přístup ve studiu vývoje krajiny je v současnosti vysoce aktuálním tématem. Krajina je soubor prvků geografické sféry a jejich vzájemných vztahů každého s každým. Z tohoto důvodu je multidisciplinarita samozřejmou nutností. Předkládaný projekt je koncipován jako dvouletý a klade si za cíl komplexní poznání vývoje a stavu krajiny v různých aspektech ve dvou odlišných oblastech z pohledu jejich stáří, geologického a také geomorfologického vývoje. Důležitou charakteristikou projevující se ve vývoji těchto dvou odlišných typů krajin je činnost člověka. Zásadní pak bude otázka propojení těchto poznatků o vývoji krajiny v souvislosti s lidským impaktem a návazností na přírodní hazardy. Projekt zahrnuje několik dílčích úkolů týkajících se geomorfologického vývoje zkoumaných území v souvislosti s gravitačními pochody, problematika říčního kontinua v souvislosti s morfologií koryta, sedimentárním transportem a výskytem říčního dřeva, historicko-geografických aspektů vývoje rybničních soustav, barokní krajinářské kompozice, studia podzemních prostor po historické důlní činnosti, kartografický výzkum na základě environmentálně-geografických dat z historických pramenů. Ke splnění cílů bude využito široké škály metodických krajino-ekologických přístupů. Využity budou metody absolutního datování (dendrogeomorfologie, radiokarbonové datování), sedimentologické a geofyzikální metody, principy ekosystémových služeb, analýzy historických materiálů, nebo různé druhy environmentálního modelování.
social hub