Courses

Course title:Defence of the Bachelor's thesis
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Physics
Course code:KFY / 7ZBFO
Credits:0
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:
Name of the lecturer:Mgr. František Karlický, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Obhajoba spočívá v 15-20 min prezentaci výsledků a závěrů bakalářské práce a reakci studenta na předložené posudky oponenta a vedoucího práce. Zkušební komise hodnotí nejen úroveň verbálního projevu ale především odbornou erudici v problematice, která je námětem obhajované práce.