Publications
Using og the modern graphical 3D editors
David Bražina
Year: 2005
abstract in proceedings

Útlum těžby uhlí, restrukturalizace ocelářských výrob a těžkého strojírenství na Ostravsku
Petr Šindler, Petr Klusáček
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Úvod do operačných systémov
Cyril Klimeš, Milan Turčáni
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do programování
Eliška Treterová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do studia genetiky
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Variation of spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into the Norway spruce canopy
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2005
abstract in proceedings

Variational aspects of nonholonomic mechanical systems
Martin Swaczyna
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Variationality and Lie derivatives
Demeter Krupka, Olga Krupková, G. Prince, W. Sarlet
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vietnamská komunita v České republice - příklad relativně úspěšně se adaptující minority z odlišného kulturního prostředí
Vladimír Baar, Kamila Krečmerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Visual Models Syntax and Semantics and structure likeness (in Czech)
Jaroslav Procházka
Year: 2005
abstract in proceedings

Vliv dostupnosti a mezinárodní výměny dat na predikci povodňových stavů příhraničních toků na příkladu povodí Olše
Martin Adamec, Jan Unucka
Year: 2005
abstract in proceedings

Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů
Roman Maršálek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů
Roman Maršálek
Year: 2005, ChemZi
journal article

Vliv skladby vstupní směsi na efektivnost anaerobního procesu
Karel Obroučka, J. Rusín, P. Jurečka
Year: 2005, Sborník Vědeckých Prací Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava
journal article

Vplyv klimatickej zmeny na režim odtoku vo vybraných povodiach Slovenska
Milan Trizna, Robert Danihlík
Year: 2005, Geografický časopis
journal article

Vplyv zmeny priestorovej štruktúru krajiny na odtok vody z povodia
Milan Trizna, Patrik Gajdošík, Vladimír Šulík
Year: 2005, Geo-grafika
specialist book

Vybrané aplikace z oblasti GIS
Cyril Klimeš, Dalibor Bartoněk
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Vybrané aspekty chudoby na Slovensku s bližším zreteľom na ženy - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Alena Rochovská
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu
Jiří Blažek, Hashim Habiballa, Viktor Pavliska
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu
Jiří Blažek, Hashim Habiballa, Viktor Pavliska
Year: 2005
abstract in proceedings

Vyčíslitelnost a složitost (část I.)
Hashim Habiballa
Year: 2005, Matematika - fyzika - informatika
journal article

Vyčíslitelnost a složitost (část II.)
Hashim Habiballa
Year: 2005, Matematika - fyzika - informatika
journal article

Výsledky průzkumu ichtyofauny vybraných říčních profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
R. Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Year: 2005, Geografický časopis
journal article

Využití GIS v hydrologickém modelování.
Martin Adamec
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití GIS v hydrologickém modelování.
Martin Adamec
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití GIS ve studiu závislosti skladby plevelové segetální vegetace na krajinném pokryvu
Šárka Cimalová
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Využití informačních technologií ve výuce s technickým a technologickým zaměřením
Cyril Klimeš, Kateřina Kostolányová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Využití kmenů Salmonella typhimurium His- YG k hodnocení genotoxicity syntetických barviv
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Martin Šušla, Čeněk Novotný
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití koncepce blended learning ve výuce obecné chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití městského prostředí při výuce biologie rostlin na gymnáziu.
Monika Klapcová, Svatava Kubicová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj ostravského pracoviště od hydrometrické skupiny po komplexní pobočku ČHMÚ
Vladislav Kříž, Arnošt Hošek
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj pohoria Žiar v kontexte denudačnej chronológie Západných Karpát
Mária Bizubová, Jozef Minár, Ján Sládek
Year: 2005, Geomorphologia Slovaca
journal article

Vývoj rekreačních forem cestovního ruchu v oblasti Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj urbanizace v Moravskoslezském kraji v období 1961-2001
Alois Slovák, Petr Šindler
Year: 2005
abstract in proceedings

Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu olomouckého hradu. Antropologická analýza.
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2005
abstract in proceedings

Význam vybraných adipocytárních hormonů při rozvoji obezity, inzulínové rezistence a diabetu
Michal Haluzík
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Vzdělávací modul P : Informační a komunikační technologie ve výuce přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová, Pavel Drozd, Michaela Drozdová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vzdělávání s LMS
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vznik a omezení tvorby oxidu dusného z mobilních zdrojů
Zuzana Navrátilová, Pavel Danihelka, Karel Borovec, Tadeáš Ochodek
Year: 2005, Ústav geoniky AV ČR
specialist book chapter

Water quality assessment using SVD-based principal component analysis of hydrological data.
Petr Praus
Year: 2005, WATER SA
journal article

Weak reflections in categories of fuzzy sets over MV-algebras
Jiří Močkoř
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Weak reflections in categories of fuzzy sets over MV-algebras
Jiří Močkoř
Year: 2005
abstract in proceedings

Wielandovy mapy Slezska
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda, .. A Kol.
Year: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
specialist book chapter

Základná charakteristika sídelnej štruktúry Prešovského kraja ako východisko pre realizáciu komunálnej reformy
Robert Ištok, Stela Lovacká
Year: 2005
abstract in proceedings

Základní výpočty ve fyzikální chemii
Roman Maršálek
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy biologie člověka pro učitele a vychovatele
Kateřina Malachová, Kateřina Malachová, Jan Kantorek
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Základy Bryologie (Systém, fylogeneze a ekologie mechorostů).
Vítězslav Plášek
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy (pracovní sešit pro 6. a 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 2. upravené vydání)
Vladimír Baar
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy (zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, dotisk 2. vydání)
Vladimír Baar, Josef Brinke, Václav Kašpar, Miluše Pollaková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


