UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Renata Popelková

Renata Popelková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Renata Popelková, Ph.D.
Room, floor, building: L 309, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 597 09 2305
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2018 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Popelková, R. Changes in woodland cover in the Karviná district from the second half of the 18th century to the beginning of the 21st century. Ekológia. 2018, č. 37, s. 134-151. ISSN 1337-947X.
Popelková, R. a Mulková, M. The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century. Applied Geography. 2018, č. 90, s. 28-43. ISSN 0143-6228.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Dušek, R. a Popelková, R. Landscape diversity of the Czech Republic. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 486-490. ISSN 1744-5647.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika v procesu certifikace. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Veverka, M. a Knap, R. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TAČR (TA04021123) za roky 2014 - 2017. 2017.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 319-332. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century. první vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7464-823-6.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra: Srovnání geodeticky zaměřených profilů a měření pomocí ultrazvukového hloubkového sensoru na ADCP SonTek River Surveyor. 2016.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Popelková, R. a Mulková, M. Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the processes in the landscape affected by deep coal mining. European Journal of Remote Sensing. 2016, č. 49, s. 973-1009. ISSN 2279-7254.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Knap, R. a Veverka, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.. Časopis Matice moravské. 2015, roč. 134, s. 435-463. ISSN 0323-052X.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a GAJDOŠOVÁ, K. Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Holčák, T. Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.. 2015.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M. a Popelková, R. Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014. 2014.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Knap, R., Mulková, M., Popelková, R. a Veverka, M. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.. 2014.
Mulková, M. a Popelková, R. Displays of hard coal deep mining in aerial photos: -. Acta Universitatis Carolinae - Geographica. 2013, roč. 48, č. 1, s. 25-39. ISSN 0300-5402.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 1, s. 49-84. ISSN 0323-0988.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere. 2012, roč. 31, č. 1, s. 75-91. ISSN 1335-342X.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 37-49. ISBN 978-80-210-5799-9.
Dušek, R. a Popelková, R. Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity: -. -. 2012, roč. 47, č. -, s. 5-13. ISSN 0300-5402.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Popelka, P. a Mulková, M. Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století. In: Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha. 2011.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava. 2011.
Mulková, M. a Popelková, R. Kvalitativní a kvantitativní kartografické metody vizualizace změn využití krajiny. In: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 97-125. Spisy PdF Masarykovy univerzity, sv. č. 151. ISBN 978-80-210-5420-2.
Popelková, R. a Mulková, M. Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic. Journal of Maps. 2011, s. 363-375. ISSN 1744-5647.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries. In: 19. mezinárodní konference Geografie a geoinformatika, výzva pro praxi a vzdělávání. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzia. 2011.
Krtička, L., Popelková, R. a Adamec, M. Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí. 2010.
Mulková, M. a Popelková, R. Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků. In: XXII. sjezd České geografieké společnosti, Geografie pro život ve 21. století. Ostrava. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2010.
Popelková, R. Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction: Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. In: Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010. s. 201-217. ISBN 978-80-89325-16-0.
Mulková, M. a Popelková, R. The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining. In: Symposium: 100 Years ISPRS - Advancing Remote Sensing Science. Vídeň. 2010.
Mulková, M. a Popelková, R. The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vienna: Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology, 2010. Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology, 2010. s. 401-406. ISSN 1682-1777.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District: Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. In: Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010. s. 433-447. ISBN 978-80-89325-16-0.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2009.
Popelková, R. a Mulková, M. Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. s. 213-220. ISBN 978-80-210-4947-5.
Popelková, R. Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction. In: 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Bratislava. 2009.
Popelková, R. Retrospektivní analýza vývoje krajiny s využitím geoinformačních technologií. 2009.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century. In: 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Bratislava. 2009.
Mulková, M. a Popelková, R. Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development. In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vyd. s. 153-159. ISBN 978-80-210-4600-9.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Miřijovský, J. GIS Day 2008 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2008.
Mulková, M. a Popelková, R. The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment. In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecology Research. Nitra: Institute of Landscape Ecology Slovak Academy od Sciences, 2008. Institute of Landscape Ecology Slovak Academy od Sciences, 2008. s. 295-302. ISBN 978-80-89325-03-0.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Vizualizace změn v krajině. In: Sborník z 15. ročníku mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2008. Ostrava: TANGER, spol.s r.o., 2008. TANGER, spol.s r.o., 2008. s. 1-9. ISBN 978-80-254-1340-1.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes. In: IALE World Congress 2007. Wageningen. 2007.
Mulková, M. a Sedláriková, R. Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes. In: 25 Years of Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Wageningen: IALE, 2007. IALE, 2007. s. 892-892. ISBN 978-90-78514-02-2.
Adamec, M. a Sedláriková, R. GIS Day 2007 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2007.
Sedláriková, R. a Dušek, R. Kartografie na katedře fyzické geografie a geoekologie. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Dušek, R. a Sedláriková, R. Vnímání diagramových znaků na tematických mapách. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Dušek, R. a Sedláriková, R. Vnímání diagramových znaků na tematických mapách. In: 17. kartografická konferencia, Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2007. Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-89060-11-5.
Sedláriková, R. Vybrané krajino-ekologické charakteristiky části povodí řeky Olše a jejich vývoj v čase. In: Venkovská krajina 2007. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2007. Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2007. s. 137-141. ISBN 80-86386-88-0.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2006 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2006.
Adamec, M. a Sedláriková, R. Mapy v počítači. 2006.
Adamec, M., Dušek, R. a Sedláriková, R. Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2006. Česká geografická společnost, 2006. s. 803-809. ISBN 978-80-7040-986-2.
Sedláriková, R. a Mulková, M. The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area. In: The 14thInternational Symposium on Landscape Ecology Research, Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Stará Lesná. 2006.
Sedláriková, R. a Mulková, M. The hints of the pastness in the dynamic changing landscape. In: The 14thInternational Symposium on Landscape Ecology Research, Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Stará Lesná. 2006.
Sedláriková, R. Využití leteckých snímků a map při studiu paměti krajiny na příkladu severní části okresu Karviná. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografie v evropském prostoru, 2006. Česká geografie v evropském prostoru, 2006. s. 1264-1270. ISBN 978-80-7040-986-2.
Sedláriková, R. Vývoj leteckého snímkování a jeho využití pro sledování vývoje těžby nerostných surovin na Jesenicku. In: VI. Svatováclavské česko - polsko - německé setkání v Jeseníku 2006 . Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2006. Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2006. s. 126-139. ISBN 80-86388-44-1.
Sedláriková, R. Den GIS 2004 na Ostravské univerzitě. ArcRevue. 2005, s. 30-31. ISSN 1211-2135.
Adamec, M. a Sedláriková, R. GIS Day 2005 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2005.
Sedláriková, R. Paměť krajiny s využitím geoinformačních technologií. In: Zborník zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. s. 285-288. ISBN 80-8050-813-5.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií. 2005.
Mulková, M. a Sedláriková, R. Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií. In: Transformační procesy 1990 - 2005. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 213-225. ISBN 80-7368-106-4.
Sedláriková, R. Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn. 2004.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2004 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2004.
Adamec, M. a Sedláriková, R. Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 616-622. ISBN 80-7042-788-4.
Sedláriková, R. Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn. 2003.
Sedláriková, R. Kartografické datové zdroje pro zkoumání paměti krajiny na příkladu Karvinska. In: 15. kartografická konferencia: Geoinformatizácia kartografie 4.9.2003 Zvolen, Slovenská republika. Bratislava, Slovenská republika: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2003. Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2003. s. 258-267. ISBN 80-89060-04-8.
Sedláriková, R. Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU). 2003.
Sedláriková, R. Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek. In: GISáček 2002: GISáček 2002 23.5.2002 Ostrava. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. VŠB - TU Ostrava, 2002.


AuthorTitleType of thesisYear
Bašanda PetrAnalysis of a development of the landscape in the cadastral area Staré Město u Karviné, Koukolná and Závada nad Olší from the second half of the 19th centuryMaster's thesis 2010 
Meduňová KateřinaAnalysis of land cover changes in the Tyra basinMaster's thesis 2010 
Mička MarekMultitemporal analysis of landscape development in the cadastral territories Petrovice u Karviné, Prstná and Dolní Marklovice since half of 19th centuryMaster's thesis 2010 
Jůnová PavlaApplication of GPS mapping in management of protected territoriesMaster's thesis 2009 
Karásek PetrAnalysis of landscape development of the Stonava Allotment from the first half of the 19th centuryMaster's thesis 2009 
Podzimková JanaForest stands in Karvina region in historical maps and in presentMaster's thesis 2009 
Mádlová ŠárkaCheck of management of protected areas using geoinformation technologiesMaster's thesis 2008 
Harabiš JakubMAPPING OF VEGETATION COVER ON NORTHERN PART CADASTRAL TERRITORY SKŘEČOŇ AND MONITORING CHANGES OF VEGETATION COVER IN SELECT PART OF RIVER-BASIN OLŠEMaster's thesis 2006 
Nalevajka DavidMapping of vegetation cover on cadastral territory Kopytov and monitoring the changes of vegetation cover in slect part of river-basin OlšeMaster's thesis 2006 
Nečas AlešMonitoring changes of the landscape horizontal structure in the mining territory quarry Louky with using GITMaster's thesis 2006 
Kočicová EvaProcessing vunerable zones of the Odra river basin using geographical information systems (GIS)Master's thesis 2005 
Kluz MarekReneval ecological landscape stability in cadastral territory of Písek u JablunkovaBachelor's thesis  
Sigmund MartinCompare landscape use in first half 19. century with present shape for example cadaster village Bukovec and HrčavaBachelor's thesis  
Ciesielska KarolinaLandscape of cadastral area Bystřice nad Olší from the 1st half of the 19th century compared with current structureBachelor's thesis 2010 
Fabíková SvětlanaLandscape in selected cadastral territories in the central part of Karviná region in the half of the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2010 
Pospíšilová PetraThe analysis of suitable localities of other possible presence of selected spicies of plants in CHKO Bílé Karpaty on the grounds of defined conditionsBachelor's thesis 2010 
Trnčák LiborLandscape of cadastral areas Písečná u Jablunkova, Jablunkov and Bocanovice from the first half of the 19th century compared with current structureBachelor's thesis 2010 
Chýlková VeronikaDetection of the locations of possible presence of selected fauna species in CHKO Bílé Karpaty in GISBachelor's thesis 2009 
Melichárek PavelSpecific renewal analysis of forest crop in dependence on zonation in northern part of PLA White CarpathiansBachelor's thesis 2009 
Bednářová JitkaThe critical section analysis of roads in Moravian-Silesian region for migration of animalsBachelor's thesis 2008 
Kastnerová VeronikaLand use in the cadastral territories of Lazy u Orlové, Dolní Suchá and Prostřední Suchá in the 19th and at the beginning of the 21th centuryBachelor's thesis 2008 
Křístková VeronikaMapping of Reynoutria japonica alongside Čeladenka riverBachelor's thesis 2008 
Kubenová JitkaComparison of land use in the first half of the 19th century with current situation via example within Hrčava and Bukovec u Jablunkova village cadastersBachelor's thesis 2008 
Pavlovský LukášPasport of woods and public greenery areas for the town of VratimovBachelor's thesis 2008 
Rozsívalová EvaMapping of quarries in the territory of The White Carpathians Protected Landscape AreaBachelor's thesis 2008 
Staňková BarboraAtlas of the maps of the White Carpathian Protected Landscape AreaBachelor's thesis 2008 
Aubrechtová TerezaReneval ecological landscape stability in cadastral territory Mokré LazceBachelor's thesis 2007 
Galdia RichardLand use in the cadastral territory of Dolní Lutyně in the 19th and at the beginning of the 21th centuryBachelor's thesis 2007 
Hořínková MichaelaLand Use of Karvina-Doly Cadastral Territory in the 19th and at the Beginning of 21st CenturyBachelor's thesis 2007 
Jedelská AdélaLand use in the cadastral territories of Louky nad Olší and Darkov in the 19th and at the beginning of the 21th centuryBachelor's thesis 2007 
Karásek PetrThe mapping of monumental trees in the Karviná district and creation of a project in software ArcGISBachelor's thesis 2007 
Meduňová KateřinaComparison of land use in the first half of the 19th century with current situation via example within Písek u Jablunkova village cadasterBachelor's thesis 2007 
Štíhlová TerezaThe Digital Terrain model of a specific areaBachelor's thesis 2007 
Šafferová JanaSELECTED STAGE OF THE BEČVA RIVER AND ITS MAPPING PRESENT SITUATION AND MONITORING OF DEVELOPMENT OF BED AFTER THE FLOODS IN 1997Bachelor's thesis 2006 
Zvolánková TerezaThe Digital terrain model of a specific areaBachelor's thesis 2006 


No record found.

social hub