UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biology and Ecology

Michal Živný

Michal Živný

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Michal Živný, Ph.D.
Room, floor, building: L 240, Building L
Position:Department Administrative Coordinator, Deputy Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 597 09 2310
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Živný, M. a Moravec, Z. Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic. Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology. 2016, roč. 7, s. 197-205. ISSN 1804-848X.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. s. 272-292. ISBN 978-80-906091-2-9.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Zedníková Malá, P. Příběh zapomenutého hřbitova. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2014. 148 s. ISBN 978-80-904316-9-0.
Živný, M. Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě. Jižní Morava. 2012, roč. 48, č. 51, s. 261-266. ISSN 0449-0436.
Živný, M., Moravec, Z. a Uhrová, V. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
Živný, M. Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 284 s. ISBN 978-80-7204-746-8.
Zatloukal, R. a Živný, M. An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc. Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology. 2010, roč. 1, č. 1, s. 91-97. ISSN 1804-848X.
Živný, M. Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně: Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7204-718-5.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI. 2009, roč. 2009, č. 156, s. 111-121. ISSN 0567-8250.
Živný, M. Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce. Ve službách archeologie. 2007, s. 138-147. ISSN 1802-5463.

All publications

Živný, M., Jungerová, J., Králík, M., Urbanová, P. a Fojtík, P. Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků z mladohradištního pohřebiště v Dětkovicích - "Za zahradama" (okr. Prostějov). In: Antropologické dni. Vlastivedné múzeum v Hlohovci. 2016.
Živný, M. a Moravec, Z. Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic. Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology. 2016, roč. 7, s. 197-205. ISSN 1804-848X.
Živný, M. a Cimalová, Š. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Epipaleolit a neolit.. 2015.
Živný, M. a Kubicová, S. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Paleogén, miocén, pliocén a pleistocén.. 2015.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Historicko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků Marianny Machové z Moravské Ostravy. In: Antropologické dny 2015. Brno. 2015.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. s. 272-292. ISBN 978-80-906091-2-9.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků II. 2014.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků III. 2014.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Zedníková Malá, P. Příběh zapomenutého hřbitova. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2014. 148 s. ISBN 978-80-904316-9-0.
Živný, M. a Šebková, M. Výsledky základního antropologického vyhodnocení mladohradištního pohřebiště z Dolního náměstí v Olomouci. In: Veřejné prostory ve středověku. Olomouc. 2014.
Živný, M. Biologie člověka a antropologie. 2013.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků I. 2013.
Živný, M., Nguyen, P. a Šebková, M. Předběžné antropologické vyhodnocení lidského kosterního materiálu z Dolního náměstí v Olomouci. In: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. Brno: Muzeum města Brna, Archaia Brno, o.p.s.. 2013.
Živný, M., Jarošová, I. a Fojtová, M. Early medieval necropole in Dolni Vestonice, Czech Republic: The results of anthropological and demographical evaluation of children skeletons. In: 18th congress of the European anthropological association. Ankara: Ankara Üniversitesi. 2012.
Živný, M. Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě. Jižní Morava. 2012, roč. 48, č. 51, s. 261-266. ISSN 0449-0436.
Živný, M. Struktura kosterního souboru a demografické ukazatele z pohřebiště Dolní Věstonice-Na Pískách. In: Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic-Na Pískách. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. s. 31-37. ANTHROPOS, Studies in Anthropology..., Vol. 34. ISBN 978-80-7028-394-3.
Živný, M., Moravec, Z. a Uhrová, V. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
Živný, M. Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 284 s. ISBN 978-80-7204-746-8.
Zatloukal, R. a Živný, M. An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc. Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology. 2010, roč. 1, č. 1, s. 91-97. ISSN 1804-848X.
Živný, M. Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně: Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7204-718-5.
Živný, M. German medieval cemetery in Brno, Czech Republic: Preliminary results of anthropological analysis. In: 17th Congress of the European Anthropological Association. Poznań. 2010.
Živný, M. Coin in burial rite. Heathen testimony of Christianity?. In: Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička. Praha. 2009.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI. 2009, roč. 2009, č. 156, s. 111-121. ISSN 0567-8250.
Živný, M. Antropologická analýza nalezených kosterních ostatků. In: Olomouc-Slavonín (U hvězdárny). Mladohradištní pohřebiště. 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2008. s. 17-34. Archaeologiae Regionalis Fontes 10. ISBN 978-80-86989-13-6.
Živný, M. Mince v hrobech a jejich interpretace v kontextu sociálních a duchovních proměn 11. a 12. století. In: Antropologické sympozium VI. s. 185-198. ISBN 978-80-87094-11-2.
Živný, M. a Zatloukal, R. Neobvyklý pohřeb ženy z 10. století na Denisově ulici v Olomouci. In: Prírodovedecké metódy v archeológii. Nitra. 2008.
Živný, M. Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce. Ve službách archeologie. 2007, s. 138-147. ISSN 1802-5463.
Živný, M. Historické pozadí obchodu. Prameny a studie. 2006, č. 1, ISSN 0862-8483.
Čeněk, M., Dolanská, L., Hájek, A., Kasal, V., Láznička, J., Novák, P., Pokorný, J., Políčková, B., Růžičková, V., Slaba, M., Strnadová, D. a Živný, M. Lidé, krajina a zemědělství: z fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha. 200 s. ISBN 80-86726-21-5.
Zatloukal, R. a Živný, M. Vyhodnocení středohradištního pohřebiště na Václavském návrší v Olomouci. In: Ve službách archeologie 7. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Geopek Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2006. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Geopek Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2006. s. 381-400. ISBN 80-7275-066-6.
Živný, M. Mince z mladohradištních hrobů v Divákách v kontextu nálezů hrobových mincí z Moravy. Pravěk. 2005, roč. 55, s. 132-134. ISSN 0862-5085.
Zatloukal, R. a Živný, M. OLOMOUC (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc). Přehled výzkumů. 2005, roč. 46, s. 298-298. ISSN 1211-7250.
Živný, M. Pohřební ritus na Moravě v 11. - 15. století ve středoevropském kontextu. 2005.
Zatloukal, R. a Živný, M. Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu olomouckého hradu. Antropologická analýza.. In: Ve službách archeologie 5. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2005. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2005. s. 481-492. ISBN 80-7275-060-7.
Živný, M. Bibliografie prací doc. PhDr. Josefa Ungera. Archeologické rozhledy. 2004, roč. 56, s. 425-432. ISSN 0323-1267.
Živný, M. Mince v hrobech jako odraz sociální a duchovní kultury na Moravě v 11. a 12. století. 2004.
Živný, M. Šedesátiny doc. Josefa Ungera. Archeologické rozhledy. 2004, roč. 56, s. 424-424. ISSN 0323-1267.
Zatloukal, R. a Živný, M. Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu bývalého olomouckého hradu. Antropologická analýza.. In: Prírodovedecké metódy v službách archeológie 6. Nitra. 2004.
Živný, M. Analýza dětské úmrtnosti na středověkých pohřebištích na Moravě. In: Cesty na druhý svet. Roads to the otherworld.. Bratislava. 2003.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. In: Programme abstracts. Prague: Charles University, Czech Anthropological Society, 2003. Charles University, Czech Anthropological Society, 2003. s. 233-233. ISBN 80-86561-06-2.
Živný, M. Demografie moravských pohřebišť z mladší a pozdní doby hradištní (950-1250). In: Ve službách archeologie 4. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra, 2003. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra, 2003. s. 294-302. ISBN 80-7275-041-0.
Unger, J. a Živný, M. Diváky (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. 2003, roč. 44, s. 248-248. ISSN 1211-7250.
Živný, M. První nálezy na slovanském pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav). Pravěk. 2002, roč. 11, s. 365-370.
Živný, M. Studijní pobyt. 2002.
Živný, M. Výzkumný pobyt. 2002.
Živný, M. Mária Rejholcová: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Analýza. Archeologický ústav SAV Nitra 1995.. Archeologické rozhledy. 2001, roč. 53, s. 176-177. ISSN 0323-1267.
Živný, M. Pohřební ritus v mladší a pozdní době hradištní na Moravě a ve Slezsku. 2000.


AbbreviationSubject
ANTROAntropologie
ANTR1Antropologie 1
ANTR2Antropologie 2
ANTSBAntropologie
ANT01Antropologie 1
ANT02Antropologie 2
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIAN1Biologie člověka a antropologie 1
BIAN2Biologie člověka a antropologie 2
BICLOBiologie člověka
BICLSBiologie člověka
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKOCLEkologie člověka
OBEZOObecná zoologie
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SSOANSomatologie a antropologie
WHUBIHuman biology
WHUOSFundamentals of human osteology
XEKOCEkologie člověka
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XTRBITrendy v biologických oborech
YBIC1Biologie člověka a antropologie 1
YBIC2Biologie člověka a antropologie 2
3BIOCBiologie člověka
6BICCZáklady biologie člověka
6BICLBiologie člověka
6BICPBiologie člověka pro pedagogy
6BIOLZáklady biologie člověka
66BICZáklady biologie člověka
7ANTCAntropologie (cvičení)
7ANTPAntropologie (přednáška)
7BAPRBakalářská práce
7BICCBiologie člověka (cvičení)
7BICPBiologie člověka (přednáška)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
BBD2Biologie vývoje dítěte 2
MSBD2Biologie vývoje dítěte 2
KSOANSomatologie a antropologie


AuthorTitleType of thesisYear
Komárková MartinaPreliminary anthropological evaluation of human skeletal remains of medieval burial ground from Smetanova street in Brno, Czech republicMaster's thesis 2019 
Mindeková AndreaPreliminary anthropological evaluation of human skeletal remains of Early medieval burial ground from Smetanova street in Brno, Czech republicMaster's thesis 2018 
Poštulková PavlaPreliminary anthropological evaluation of human skeletal remains from collections and disrupted graves of burial ground from Early modern period excavated in Smetanova street in Brno, Czech republicMaster's thesis 2018 
Nguyen PavelCurrent state of marijuana consumption in students in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2016 
Šebková MartinaOverall anthropological evaluation of human skeletal remains of Early medieval burial ground from Dolní náměstí in Olomouc, Czech republicMaster's thesis 2014 
Schmidtová SimonaAlimentary behaviour and food preference in relation to sexual selection in humansMaster's thesis 2013 
Vendelová VeronikaBiological and sociocultural study of problems of smoking - sexual differencesMaster's thesis 2013 
Straňáková VeronikaModernization of tuition of human phylogeny and ecology at secondary schoolsMaster's thesis 2012 
Jaglařová MartinaQuestions of smoking in grammer schoolsMaster's thesis 2011 
Jurajdová ZuzanaAlcoholism - smoking - drugs: Comparation of sports and non-sports middle schoolsMaster's thesis 2011 
Aniol MarekFitness of teenagersMaster's thesis 2010 
Bartová MarkétaDefects of visual system in grammer school pupils in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2010 
Chudobová RenátaLife style of youth in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2010 
Franc MichalAlcoholism in middle schools in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2010 
Grygarová EvaLife style of children in village and town grammar schoolsMaster's thesis 2010 
Ivánková MarkétaOrthopedical defects of foot in pupils of primary and middle schools, their causes and preventionMaster's thesis 2010 
Kršková MichaelaDrug usage problems in grammer and middle schools in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2010 
Voborná KateřinaScoliosis in grammer school pupils in region of South MoraviaMaster's thesis 2010 
Kovalčík TomášAnthropometry of volleyball players, strusture of their movement activity and life styleMaster's thesis 2009 
Kožušníková DenisaDrug usage problems in middle schools in HavířovMaster's thesis 2009 
Pešátová RenátaScoliosis of primary and secondary school studentsMaster's thesis 2009 
Poštulková MichaelaDental care in past and nowadaysMaster's thesis 2009 
Šišková MartinaModern Methods of teaching skeletal and muscular System at grammar schollsMaster's thesis 2008 
Vaculíková PetraObesity at students on the basic and secondary schools and its causesMaster's thesis 2008 
Vajdíková MonikaThe structure and biological aspects of movement activity of children from primary and secondary schoolsMaster's thesis 2008 
Lisá MarieEvaluation of spermograms from 2016 from Gyncentrum OstravaBachelor's thesis 2018 
Pátrová TerezaImplementation of the CLIL Method to the Biology Lessons in primary schoolsBachelor's thesis 2018 
Lomičová PavlaCurrent state of human ontogeny teaching at primary and secondary schools in Moravian-Silesian region, Czech republicBachelor's thesis 2017 
Kolková TerezaSpine curvature disorders in children: Overview of a current state and long-term trends in Czech republic and in the worldBachelor's thesis 2016 
Komárková MartinaElementary anthropological analysis of human skeletal remains from disrupted medieval graves in Dolní náměstí in Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2016 
Mochová LucieEnvironmental impacts of current burial activitiesBachelor's thesis 2016 
Poštulková PavlaElementary anthropological analysis of medieval fragmentary human skeletal remains from archaeological excavations in Dolní náměstí in Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2016 
Doležalová KateřinaObesity in secondary-school-students in Karviná, Czech republicBachelor's thesis 2014 
Martinek JanSpirometrical analysis of high school teen-agers in context of selected life style aspectsBachelor's thesis 2013 
Nguyen PavelPreliminary anthropological evaluation of early medieval skeletal remains excavated in 2012 in Dolní náměstí in Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2013 
Pupíková MichaelaDominance of mothers and sex ratio of their offspringBachelor's thesis 2012 
Šebková MartinaPreliminary anthropological evaluation of early medieval skeletal remains from centre of Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2012 
Winklerová HannaNourishment quality of youth: Survey among students of selected high and training schools in Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2012 
Slováčková PetraElementary anthropological and demographic analysis of human skeletal remains from 8. května street in Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2011 
Dostálová AnnaSexual life in threshold of adulthood: orientation of secondary school students in problems of sexualityBachelor's thesis 2010 
Nálepová MonikaObesity in context of life style: study among students of secondary school in Bohumín, Czech republicBachelor's thesis 2010 
Schmidtová SimonaProblems of vegetarianism: biological and sociocultural perspectiveBachelor's thesis 2010 
Uhrová VendulaElementary anthropological and demographic analysis of early modern-times burial ground from Puchmajerova street in Ostrava, Czech republicBachelor's thesis 2010 
Poláčková PetraElementary anthropological and demographic analysis of human skeletal remains from St. Mark´s church in Litovel, Czech republicBachelor's thesis 2009 
Straňáková VeronikaSmoking in secondary schools in Ostrava, Czech republicBachelor's thesis 2009 
Vendelová VeronikaDrug usage problems in middle schools in region of Zlín, Czech republicBachelor's thesis 2009 
Výskalová JitkaDevelopmental dysplasia of the hip in childrenBachelor's thesis 2009 


Zkvalitnění výuky biologie člověka pro studenty nebiologických pedagogických oborů
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Inovace a modernizace výuky evolučně-antropologické náplně předmětu Antropologie
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anthropological and archaeological research of cemetary around St. Jacob´s Church in Brno, Czech Republic
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub